Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Verlenging AVV ABU Cao tot en met 31 augustus 2019

30 mei 2019

29 mei 2019

Uitzendkrachten 2019

Verlenging verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2019 tot verlenging van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen mede namens alle overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot verlenging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze cao;

Partij ter ener zijde: Algemene Bond Uitzendondernemingen;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de LBV.

Gelet op de artikelen 2, 4, 4a en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Artikel I

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten1 wordt (met inachtneming van artikel II) als volgt gewijzigd:

Dictum II komt te luiden:

‘Dictum II

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 augustus 2019.’

Dictum IV komt te luiden:

‘Dictum IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2019 en heeft geen terugwerkende kracht.’

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 en vervalt met ingang van 1 september 2019.

’s-Gravenhage, 24 maart 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

M.H.M. van der Goes

Terug naar nieuws