Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Aanpassingen SNF Schema ingaande 1 september 2017

25 aug 2017
Ingaande 1 september 2017 zal het SNF Schema inzake de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (ofwel de norm voor het reguliere SNF-register), de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register en het harmonisatie document op enkele punten aangepast worden.
Gewijzigde eisen in de norm die nog niet in een voorgaande versie van de norm waren opgenomen danwel wijzigingen in interpretatie of toelichting op de norm die nieuw in het harmonisatiedocument zijn beschreven, dienen één maand na publicatie van de betreffende versie van de norm of harmonisatiedocument te zijn doorgevoerd en worden dan ook in alle controles die vanaf één maand na publicatie plaatsvinden gehanteerd. Binnen de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (ofwel de norm voor het reguliere SNF-register) is er sprake van een tekstuele aanpassing bij normelement 6.1 en een verduidelijking hierop voor de inspectie instellingen derhalve is er geen sprake van een wijziging in de norm.
Met betrekking de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register is er een sprake van een tekstuele aanpassing bij normelent B1 en een verduidelijking hierop voor de inspectie instellingen derhalve is er geen sprake van een wijziging in de norm.
Met betrekking tot normelement 2.3.2.1 inzake de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (ofwel de norm voor het reguliere SNF-register) is er een hygiëne score kaart gepubliceerd door SNF in het harmonisatiedocument zodat het voor de onderneming duidelijker is wanneer er sprake een afwijking op de hygiëne bepalingen in de norm. Inzake algemene staat van huisvesting t.a.v. hygiene wordt hier ook onder verstaan dat geen etenwaren liggen te rotten, dat voedsel wat in een koelkast bewaard moet worden ook daarin wordt bewaard, dat afval wordt verwijderd, dat er schoon drinkwater is en de woning vrij is van bedwantsen, kakkerlakken, mieren, vlooien, muizen (n.v.t. op tamme muizen), ratten (n.v.t. op tamme ratten), luizen, kevers etc.
In het harmonisatiedocument komt er een verduidelijking bij punt 5 1e alinea. Daar het hier wettelijke eisen betreft die al in de norm zijn opgenomen en dat het alleen om verduidelijking gaat van de regels inzake bovenwettelijke eisen is hierop geen overgangstermijn van toepassing.

De Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (ofwel de norm voor het reguliere SNF-register) gaat over op versie nummer 7.2

De Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register gaat overop versie nummer 1.2

Het harmonisatie document gaat over op versie nummer 7.2

Publicatie van deze documenten zal plaatsvinden voor 1 september 2017 op de website van de Schemabeheerder Stichting Normering Arbeid en die van Qualitatis Inspectie.

Voorgaande versies vervallen bij beoordelingen vanaf 1 september 2017

 

Aldus, 25 augustus 2017

de technisch manager

de inspectie- en accreditatie manager

Qualitatis Inspectie

Terug naar nieuws