Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

SNF Schema onder accreditatie

21 dec 2017

SNF Schema Huisvesting onder accreditatie gebracht voor betere bescherming voor arbeidsmigranten die gebruik maken van huisvesting!

Op 21 december 2017 is Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor het SNF Schema Huisvesting! Hiermee wordt voldaan aan het besluit van 24 oktober 2016 (Staatsblad 2016 – 419)!

Op basis van deze accreditatie is de werknemer (arbeidsmigrant) bevoegd om schriftelijk volmacht te verlenen aan de werkgever, om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten aan de verhuurder ter zake van de huur van woonruimte van de huurprijs, de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten, bedoeld in artikel 237 van Boek 7, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Doordat het SNF Schema Huisvesting onder accreditatie is gebracht hebben arbeidsmigranten meer bescherming gekregen. Wanneer een organisatie voldoet aan de norm SNF Huisvesting, wordt deze opgenomen in het 'reguliere' register van SNF. De norm toetst o.a. de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, (informatie)voorzieningen, brandveiligheid en overige eisen. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen.

Qualitatis Inspectie is nu geaccrediteerd voor het SNF Keurmerk en is zeer verheugd deze toetsingen te mogen uitvoeren naast het SNA Keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Het SNA keurmerk beoogt het tegengaan van malafide praktijken. Deze twee normen vullen elkaar goed aan en zijn daarom van maatschappelijk groot belang.

Het SNF Schema is verankert in de ABU en de NBBU Cao.  

Terug naar nieuws