Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

21 nov 2017

SNF Schema Huisvesting beoordeling minor non-conformiteiten Huisvesting

Her beoordeling minor non-conformiteitenBinnen de norm is niet bepaald op welke steekproefbasis de minor non-conformiteiten beoordeeld dienen te worden. Qualitatis Inspectie hanteert hierin haar eigen methodiek.Indien er meerdere locaties met dezelfde normelement afwijking zijn vastgesteld zullen er twee (2) locaties her beoordeeld worden. Is er sprake van meerdere enkelvoudige norm afwijkingen tijdens een inspectie dan zal (als dit niet geclusterd mogelijk is) iedere locatie extra aanvullend  moeten worden beoordeeld. Dit staat los van de normale steekproef.

lees meer
25 aug 2017

Aanpassingen SNF Schema ingaande 1 september 2017

Ingaande 1 september 2017 zal het SNF Schema inzake de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (ofwel de norm voor het reguliere SNF-register) en de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register op enkele punten aangepast worden. Gewijzigde eisen in de norm die nog niet in een voorgaande versie van de norm waren opgenomen danwel wijzigingen in interpretatie of toelichting op de norm die nieuw in het harmonisatiedocument zijn beschreven, dienen één maand na publicatie van de betreffende versie van de norm of harmonisatiedocument te zijn doorgevoerd en worden dan ook in alle controles die vanaf één maand na publicatie plaatsvinden gehanteerd.

lees meer