Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Aanpassing NBBU Cao per 1 juli 2018 en verschillen met de ABU Cao

05 jun 2018

Per 1 juli 2018 wordt de NBBU Cao op diverse aspecten aangepast, hiermee wordt gelijke pas gehouden met de ABU Cao die op 1 februari 2018 op vergelijkbare onderdelen is aangepast (vernieuwd). De aanpassingen hebben ook gevolgen voor het SNA Schema (4.2.2.1.3b, 4.3.1, 4.3.2.4 en 4.3.2.5.1b). Echter zolang er nog een intepretatierapport of aanpassingsrapport is verschenen wordt er beoordeeld op de huidige methodiek. Echter volgens de Cao's moet u wel aan de nieuwe eisen voldoen.

Hierbij de belangrijkste elementen:

NBBU Cao De uitzendonderneming voorziet in een proces waarmee zij zich er van verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld.

ABU Cao Leden en volgers (AVV): De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op de informatie als verstrekt door de opdrachtgever over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen en de toeslagen. De uitzendonderneming voorziet in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld.

De ABU stelt in principe de verplichting dat de informatie bij essentie wordt verstrekt door de opdrachtgever. De ABU kent voor haar leden hiervoor standaard formulieren die gebruikt kunnen worden.

NBBU Cao Bij iedere terbeschikkingstelling is de uitzendonderneming verplicht de onder a t/m m genoemde elementen schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen.

a) de verwachte ingangsdatum
b) de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder een eventuele
contactpersoon en werkadres
c) de functie van de uitzendkracht of de aard van het werk (deze is afwijkend van de NBBU cao)
d) de overeengekomen arbeidsduur
e) indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling
f) de cao/beloningsregeling
g) het bruto feitelijk (uur)loon
h) de van toepassing zijnde ADV-compensatie
i) de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren
j) de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag)
k) de van toepassing zijnde ploegentoeslag
l) de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding
m) overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen

Bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden gedurende de terbeschikkingstelling betreffende een van de bovenstaande elementen is de uitzendonderneming verplicht deze wijziging schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen
ABU Cao  Bij iedere terbeschikkingstelling is de uitzendonderneming verplicht de onder a. t/m n. genoemde elementen schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen:
a. de verwachte ingangsdatum;
b. de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder een eventuele contactpersoon en werkadres;
c. de (algemene) functienaam en indien afwijkend de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever; (deze is afwijkend van de NBBU cao)
d. de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
e. de overeengekomen arbeidsduur;
f. indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
g. de cao/beloningsregeling;
h. het bruto feitelijk (uur)loon;
i. de van toepassing zijnde ADV-compensatie;
j. de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
k. de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag);
l. de van toepassing zijnde ploegentoeslag;
m. de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding;
n. overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen.
Bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden gedurende de terbeschikkingstelling betreffende een van de bovenstaande elementen is de uitzendonderneming verplicht deze wijziging schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen.
Zowel in de ABU als de NBBU Cao wordt er gesproken over processen aangaande elementen die in het SNA Schema worden aangemerkt als procedure. Ook hiervoor geldt binnen het SNA Schema dat de huidge methodiek van beoordelen van toepassing blijft. 
De overige aanpassingen in de NBBU Cao en de ABU Cao kunt u terugvinden in de wijzigingsdocumenten die de ABU en NBBU hebben gepubliceerd.

Terug naar nieuws