Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Nieuwe versie SNF Schema ingaande 15 september 2018

15 sep 2018

Nieuwe versies normen gepubliceerd die op 15 september 2018 ingaan met overgangsperiode van 1 maand. Vanaf 15 oktober 2018 worden alle bedrijven op basis van de nieuwe versies van de normen Huisvesting incl. de aangepaste reglementen getoetst.

De norm SNF Inhuur blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie, alleen het versie nummer verandert i.v.m. de aanpassing van het harmonisatiedocument naar versie 7.3

De norm SNF Regulier 7.3 is wel ingrijpend aangepast op de volgende punten

1. Normelement 1.4 is geplitst in drie sub elementen 1.4.1, 1.4.2 en 1.4.3

2. Normelementen 2.3.2.1, 2.3.2.2. en 2.3.2.3 daar kan nu zowel een major non-conformiteit en een minor non-conformiteit geschreven worden.

3.  Normelemt 4.1 daar kunnen nu ook informatie kaarten in het Engels of Duits gebruikt worden in plaats de landstaal echter de huisvester moet kunnen aantonen dat de bewoners deze taal (talen) machtig zijn.

4. Normelemt 4.3 is 4.2. geworden het oude normelement 4.2 is komen te vervallen

5. Normelemt 5.1.1 kent de meest ingrijpende wijzigingen

a. Blustoestellen 1997 en in het bijzonder de vigerende NEN-EN 37. De plaatsing van brandblussers en keuze van de blusstof in relatie tot de brandklasse moet voldoen aan de vigerende NEN 4001+C1.

b. Een draagbaar blustoestel moet bij nieuwe levering worden voorzien van de aanduiding van de uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd dit conform de vigerende NEN 2559.

c. Het preventief onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd conform de vigerende NEN 2559 door een gecertificeerd REOB bedrijf. De onderhoudsgegevens moeten worden geregistreerd op een etiket op basis van de vigerende NEN 2559 dat duurzaam is bevestigd op het blustoestel. Er is in totaal 6 liter / 6 kilogram blusmiddel aanwezig

De REOB-erkenning van de organisatie die de keuring heeft uitgevoerd wordt aangetoond door middel van de sticker op het blusmiddel.

Nederlandse blusmiddelen mogen niet in Duitsland en België gebruikt worden en andersom (of ze moeten voldoen in Nederland aan het Rijkstype keur).

6. Normelement 5.1.3 

Er zijn werkende rook- en CO-melders op voorgeschreven plaats gemonteerd.

Gecombineerde CO- en rookmelders zijn niet toegestaan.

Gecontroleer worden

Het signaal 

Als er een brandmeldinstallatie aanwezig is die is doorgeschakeld naar een PAC of rechtstreeks naar de brandweer, hoeft het signaal van de rookmelders niet te worden gecontroleerd, maar wordt in het aanwezige logboek gecontroleerd of controle en keuring heeft plaatsgevonden.

Daarnaast zijn er nog enkele tekstule aanpassingen in de normelementen doorgevoerd maar deze zijn niet van groot belang.

Vanaf 15 oktober 2018 wordt er getoets op de nieuwe versies.

Terug naar nieuws