Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Aankomende aanpassingen SNA Schema (NEN4400-1) voor het jaar 2019

02 dec 2018

In het komende jaar zullen er enkele aanpassingen in het SNA Schema (NEN4400-1) worden doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan verduidelijkingen in het SNA Schema, het verwijderen van bijna gelijke normelementen, het weer activeren van een normonderdeel, uitvoering geven van eisen die in de ABU / NBBU staan aangaande de loonstroken en enkele andere zaken. De methodiek van inspecteren op de normonderdelen verandert niet. De beoordeling op de normelementen waarop de aanpassingen betrekking hebben zal pas ingaan op het moment dat de Raad voor Accreditatie hiervoor toestemming geeft. Wel is het van belang dat u als onderneming hieraan al vanaf 1 januari 2019 intern al uitvoering aangeeft.

Per aanpassingsrapport- interpretatie rapport wordt hieronder uitleg gegeven:

Aanpassingsrapport 2018-227 en de interpretatierapporten2018-228 en 2018-202a: Vanaf 1 janauri 2019 dient er bij nieuwe overeenkomsten altijd gewerkt te worden met een conform een door de belastingdienst postitief beoordeelde overeenkomst bij het werken met ZZP-ers. Tevens dienen bij nieuwe overeenkomsten vanaf 1 janauri 2019 er een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de zzp’er, maximaal drie maanden oud, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst in het dossier te zijn opgenomen evenals een vastlegging van het soort ID bewijs, het nummer (niet BSN) en de geldigheidsduur.

Vanaf 1 janauri 2019 wordt normelement 4.2.5.3.3 weer geactiveerd in het SNA Schema. De onderneming zal aan de inspectie-instelling in een interview en / of op basis van stukken moeten aantonen waaruit haar beheersmaatregelen bestaan.

Met betrekking tot de overeenkomsten dient de onderneming het aantoonbaar te maken door het nummer van de gebruikte positief beoordeelde overeenkomst te vermelden op de eerste pagina van de gesloten overeenkomst. Daarbij moet de onderneming ook duidelijk maken:
1. welke zinnen/artikelen zijn aangepast ten opzichte van de positief beoordeelde overeenkomst;
2. welke zinnen/artikelen zijn toegevoegd ten opzichte van de positief beoordeelde overeenkomst
3. dat de elementen uit de positief beoordeelde overeenkomst die niet aangepast mogen worden niet zijn aangepast en dat de toegevoegde en/of aangepaste zinnen/artikelen niet de rechtskracht van deze elementen aantasten.
Bovenstaande kan worden aangetoond door bijvoorbeeld het gebruik van aparte arcering/kleur van de betreffende elementen/zinnen/artikelen in de gesloten overeenkomst.

- Aanpassingsrapport 2018-230: Normelement 4.1.2.d wordt aangepast in: inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming worden uitgevoerd, waarbij de verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie moeten blijken. Inzake de verduidelijking van deze tekst heeft SNA een notitie geschreven. Het is van belang dat u met uw boekhouder / administratiekantoor of accountant kijkt of uw administratie aanpassing behoeft en welke dan de best passende oplossing is.

Aanpassingsrapport 2018-231: Normelement 4.2.5.5. lid 5 hierbij verdwijnt de tekst: (in geval van drie of meer openstaande naheffingsaanslagen). Dit betekent dat iedere informatie moet worden verstrekt en niet pas vanaf drie of meer openstaande naheffingsaanslagen

Aanpassingsrapport 2018-236: Heeft betrekking op enkele aanpassingen in termen en defenities.

- Aanpassingsrapport 2018-237: Heeft betrekking op normelement 4.2.2.1 sub 3 lid b: vananf 1 janauri 2019 dient in de schrfitelijke arbeidsovereenkomst ook de overeengekomen arbeidsduur dient te zijn opgenomen. Normelement 4.2.2.1 sub 5 vervalt en komt terecht bij normelement 4.3.2.5

Aanpassingsrapport 2018-238: Bij normelement 4.3.2.4. wordt er nu per 1 janauri 2019 gesproken over initiële loonsverhodiging (een structurele algemene loonsverhoging door cao-partijen afgesproken), normelement 4.3.2.5 sub a vervalt, immers deze wordt al benoemd bij 4.2.2.1 sub 3 lid b. Normelemt 4.3.2.5 b wordt nu 4.3.2.5 en heeft betrekking op de voorwaarden loonstrook aanvullend op 4.2.3.1 sub 7, dit zijn: het aantal gewerkte uren, de over het uurloon verstrekte toeslagen gespecifieerd per toeslagsoort (zowel in percentage als in euro's) en uren, de opgebouwde reserveringen in de betreffende periode, de cumultatieve stand van de opgebouwde reserveringen en eventuele andere inhoudingen.

Interpretatierapport 2017-222: Heeft betrekking op normelement 4.2.3.1.4 inzake inhoudingen- 

Interpretatierapport 2017-223: Heeft betrekking op ET regeling, tijdelijk verblijf en woonplaats, uitruil van loon ect.

- Interpratatierapport 2018-225: Heeft betrekking op normelement 4.2.4.4 Het voeren van een adequate kasadministratie; risicobeperking bij ondernemingen die medewerkers contant betalen

Het is bedoeling dat de dit aanpassingsrapporten- en interpretatierapporten per 1 janauri 2019 in werking treden als beoordelingselementen of korte termijn daarna. Aangeraden wordt deze zaken per 1 janauri 2019 binnen uw organisatie in te regelen.

Er zal nog een officiële publicatie komen op het moment dat deze documenten opgenomen zijn in de nieuwe versie van het Handboek Normen SNA en derhalve formeel zijn geworden.

Terug naar nieuws