Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

02 dec 2018

Aankomende aanpassingen SNA Schema (NEN4400-1) voor het jaar 2019

In het komende jaar zullen er enkele aanpassingen in het SNA Schema (NEN4400-1) worden doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan verduidelijkingen in het SNA Schema, het verwijderen van dubbelingen, het weer activeren van een normonderdeel, uitvoering geven van eisen die in de ABU / NBBU staan aangaande de loonstroken en enkele andere zaken. De methodiek van inspecteren op de normonderdelen verandert niet. De beoordeling op de normelementen waarop de aanpassingen betrekking hebben zal pas ingaan op het moment dat de Raad voor Accreditatie hiervoor toestemming geeft. Wel is het van belang dat u als onderneming hieraan al vanaf 1 januari 2019 intern al uitvoering aangeeft.

lees meer
30 nov 2018

Aanpassing SNA Schema normelement 4.2.1.d 1 januari 2019 financiële administratie

Belangrijk SNA Schema nieuws! De diverse activiteiten van een onderneming zijn niet altijd makkelijk uit de financiële administratie op te maken. Dit is wel van belang om uw risico’s in beeld te houden en daarmee ook een accurate en vlotte SNA Schema inspectie mogelijk te maken. Om beter inzicht te krijgen in die activiteiten, vindt er met ingang van 1 januari 2019 een toevoeging plaats bij normelement 4.2.1. sub d Normelement 4.2.1 sub d zal als volgt worden geformuleerd: ‘Voorts moet de onderneming: inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming worden uitgevoerd, waarbij de verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie moeten blijken’.

lees meer
06 nov 2018

Verbod op inhoudingen op het Wml (4.2.3.1.4) C2 van het SNA Schema Vleessector

In de COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VLEESSECTOR (2017-2019) is het volgende opgenomen ten aanzien van huisvesting: Sociale partners hebben besloten om de landelijke norm voor huisvesting te volgen. De norm zal niet opgenomen worden in de NEN. Voor Sociale Partners is met name een van de uitgangspunten, dat alleen de werkelijke huisvestingskosten in rekening zullen worden gebracht, van belang.

lees meer