Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
 • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Disclaimer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Qualitatis Inspectie B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy

ie onze privacy verklaring

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Qualitatis Inspectie B.V. verveelvoudigt, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Bepalingen vooraf

 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.q-inspectie.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;
 2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
 4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 7. Het bedrijf: Qualitatis Inspectie B.V. KvK. nummer: 56955340
 8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. Qualitatis Inspectie B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Qualitatis Inspectie B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Qualitatis Inspectie B.V. staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. Qualitatis Inspectie B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:
  a. Toegebracht door de website;
  b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Qualitatis Inspectie B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Qualitatis Inspectie B.V. behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Qualitatis Inspectie B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 7. Qualitatis Inspectie B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 8. Qualitatis Inspectie B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;
 10. Voor het aanbieden en leveren van diensten op deze website maakt Qualitatis Inspectie gebruik van persoonsgegevens waaronder die van eenmanszaken en personenvennootschappen. In het privacy statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd, evenals wordt aangegeven hoe u hier in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens een verzoek kunt doen om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen,

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Qualitatis Inspectie B.V.

© 2019 Qualitatis Inspectie B.V.