Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Aanpassingen SNA Schema ingaan de 1 augustus 2019

10 jul 2019

Met ingang van 1 augustus 2019 wordt het SNA Schema aangepast. De aanpassingen hebben te maken met een splisting van normelement 4.2.3.14, nieuw norm artikel 4.2.5.3.2, nieuw norm artikel 4.2.5.1.2, volledige wijziging 4.2.2.2 en uitbreiding van bijlage E. De methodiek van beoordelen blijft ongewijzigd.

Naar aanleiding van de discussie over de handhaving van de Wet DBA, heeft SNA gekeken naar wat SNA kan doen om meer zekerheid te bieden aan opdrachtgevers die werken met ZZP’ers. Naar aanleiding van bovenstaande is de volgende wijziging doorgevoerd.

Aanpassingsrapport 2019-244: Toevoeging nieuw normartikel 4.2.5.3.2 indien er kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van hulpmiddelen, materialen, e.d. dienen deze kosten schriftelijk overeengekomen te zijn;

Overige normelementen worden doorgenummerd, bij 4.2.5.3.8 c na 1 januari 2019 is er sprake van een tekstuele aanpassing:

een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de zzp’er, maximaal drie maanden oud, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de eerste overeenkomst en bij vervolg overeenkomsten niet ouder dan 1 jaar vanaf de datum van ondertekening van die overeenkomst;

Artikel 4.2.3.1.4 wordt opgesplitst in een aantal sub-elementen, huidig artikel 4.2.3.1.9 wordt één van deze subelementen en de controle op uitbetaling van de niet opgenomen vakantiedagen bij einde dienstverband wordt als afzonderlijk normelement opgenomen onder 4.2.3.1.9.

Aanpassingsrapport 2019-246: 

4.2.3.1.4.a: ieder gewerkt uur ten minste volgens het geldende wettelijk minimumloon wordt uitbetaald, uitgaande van de van toepassing zijnde normale arbeidsduur;

4.2.3.1.4.b: de betaling van het verschuldigde wettelijk minimumloon door girale betaling geschiedt;

4.2.3.1.4.c: indien er inhoudingen of verrekeningen op het wettelijk minimumloon gedaan worden, deze inhoudingen of verrekeningen voldoen aan de eisen gesteld in wet- en regelgeving; bij dit normelement behoort  Interpretatierapport 2017-222 a

4.2.3.1.4.d: op het moment van uitbetalen van de vakantiebijslag de som van het brutoloon en vakantiebijslag over de voorafgaande periode tenminste 108% van het geldende wettelijk minimumloon bedraagt; bij dit normelement behoort Interpretatierapport 2019-248

4.2.3.1.4.e: bij einde dienstverband aantoonbaar is dat de opgebouwde vakantiebijslag volledig is uitbetaald aan de werknemer. bij dit normelement behoort  Interpretatierapport 2019-249

4.2.1.3.9: bij einde dienstverband de nog niet opgenomen vakantiedagen aantoonbaar worden uitgekeerd;

Gebleken is dat er ongewenst een verschil zit tussen de NEN 4400-1 en de NEN 4400-2 in de toetsing van normelementen betreffende het uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen. Door middel van deze aanpassing wordt de NEN 4400-1 norm gelijkgetrokken met de NEN 4400-2 norm ten aanzien van het schriftelijk vastleggen.

Aanpassingsrapport 2019-250: Toevoeging nieuw normartikel 4.2.5.1.2 Het inlenen of uitbesteden van werk wordt schriftelijk vastgelegd. Overige normelementen worden doorgenummerd

Aanpassingsrapport 2019-251:  Volledige aanpassing van het normartikel

4.2.2.2 Ondernemingen die de feitelijke identiteitsvaststelling door een derde laten verrichten omdat zij niet in de gelegenheid zijn dit zelf te doen, moeten dit contractueel vastleggen met de derde:

4.2.2.2.1In dit contract dient minimaal te zijn vastgelegd dat:

4.2.2.1.a: De derde een goed leesbare kopie van het identificatiedocument en, indien van toepassing, van de werkvergunning verstrekt;

4.2.2.1.b: De derde een getekende verklaring verstrekt waaruit blijkt dat en door wie de identiteit, ook op het aspect van persoonsverwisseling, is gecontroleerd. Deze verklaring moet ook door de desbetreffende in dienst tredende medewerker worden ondertekend.

4.2.2.1.c: De derde toestaat dat de onderneming waarvoor hij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht deze procedure steekproefsgewijze op locatie bij hem controleert.

4.2.2.1.d: De derde, indien hij zelf de verlofregistratie bijhoudt, ervoor zorgt deze ook toegankelijk is voor de onderneming waarvoor hij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht.

4.2.2.2. De onderneming die de feitelijke identiteitsvaststelling door een derde laat verrichten, aantoonbaar de verklaring beschreven in 4.2.2.2.1 b) in de personeelsadministratie heeft opgenomen.

Aanpassingsrapport 2019-247: Uibreiding van bijlage E

Er zijn indicaties dat de werknemer(s) alleen de gewerkte uren uitbetaald krijgen en niet de ziekte-uren of de leegloopuren (tot en met de contractueel overeengekomen uren)

In een dergelijk geval zal de onderneming moeten aantonen wat de contractueel overgekomen arbeidsduur is en of er sprake is van een loondoorbetalings-verplichting. De opgegeven informatie zal door de inspectie-instelling getoetst worden aan de hand van beschikbare documenten (urenbriefjes, contracten, enz). Alle contractueel overeengekomen uren, indien er sprake is van loondoorbetalingsverplichting, en ziekte-uren dienen minimaal volgens het geldende wettelijke minimumloon, uitgaande van de van toepassing zijnde normale arbeidsduur, te worden betaald. Geen of onvoldoende bewijsvoering door de gecontroleerde onderneming leidt tot een negatief advies.

Er zijn indicaties dat de informatie in de overlegde urenregistratie(s) (werkbriefjes/elektronische gegevensuitwisseling) niet overeenkomen met informatie uit de onderliggende registratie van de uren (bijvoorbeeld een kloksysteem bij de opdrachtgever).

In een dergelijke situatie zal de onderneming dergelijke informatie moeten overleggen of op moeten vragen bij de opdrachtgever. Geen of onvoldoende bewijsvoering door de gecontroleerde onderneming leidt tot een negatief advies.

Interpretatierapport 2017-223a: tekstuele toevoeging rode tekst in het document.

Het SNA Handboek Normen versie 19.01 zal volgende week worden gepubliceerd op de website van de SNA en Qualitatis Inspectie.

10 juli 2019, de Inspectie- en accreditatie manager Qualitatis Inspectie B.V.

Terug naar nieuws